Svátost smíření

Svátost smíření (svatá zpověď) je vyvrcholením pokání křesťana, v níž se odpouští hříchy mocí Kristovou. Slouží k odpuštění hříchů těm, kdo byli v katolické církvi pokřtěni, litují svých hříchů, nesetrvávají v situaci, která je nedovolená (např. neplatné manželství) a mají touhu po zlepšení. Každý katolík by se měl vyzpovídat alespoň jednou za rok v postní době a kromě toho vždy, když se těžce proviní. Svátost smíření je ovšem užitečná i tehdy, když člověk nemá na svědomí těžké hříchy, doporučuje se jedenkrát za měsíc.

(Katechismus katolické církve 1422-1498)

Podmínky:

  • lítost - tj. bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu spojeného s předsevzetím v budoucnu již nehřešit

  • vyznání hříchů před knězem - je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy, kterých je si kajícník vědom, u všedních (každodenních vin) není zpověď nezbytná, ale církev ji naléhavě doporučuje. Pravidelná zpověď všedních hříchů pomáhá vychovávat svědomí, bojovat proti zlým náklonnostem, dát se Kristem uzdravit a postupovat v životě Ducha.

  • zadostiučinění (pokání) - po rozhřešení musí kajícník vykonat něco navíc, aby napravil a odčinil svoje viny, musí vykonat pokání (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutky milosrdenství)

Příležitost ke slavení svátosti smíření je v našem kostele první pátek v měsíci od 17:00 a podle potřeby po mši. Dále před Vánocemi a Velikonocemi podle ohlášení. Je vhodné domluvit se s knězem osobně na vhodném termínu.

Pro přípravu ke svátosti smíření můžete využít zpovědního zrcadla z kancionálu nebo publikace na webu pastorace.cz.