Manželství

Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Při církevním sňatku muž a žena uzavírají spolu důvěrné společenství života a lásky, kterému položil základy Bůh při stvoření a Ježíš Kristus ho povýšil na svátost. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, svého spojení s člověkem, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě. Tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

(Katechismus katolické církve 1601-1666)

Podmínky pro církevní sňatek

Svátost manželství vyžaduje náležitou přípravu. Manželství není jen soukromou věcí partnerů, ale zároveň má své místo v životě Církve a farnosti. Proto má být sňatek uzavírán v místě bydliště snoubenců. Kdo touží mít sňatek jinde, je třeba, aby si vyžádal od kněze spravujícího farnost trvalého bydliště licenci - doklad o propuštění ke sňatku do jiné farnosti.

Snoubenci by měli být svobodní plnoletí katolíci. Když si někdo bere nepokřtěného či jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas - dispenz. Tento sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem je možný jen za podmínky, že katolík podepíše prohlášení o tom, že se nechce vzdát své víry a že udělá vše pro to, aby jeho děti byly katolicky pokřtěny a vychovány. Nekatolík jen bere toto prohlášení na vědomí. Vždy je ale nutno předem dobře zvážit, zda tato různost víry nebude v manželství na překážku.

Církevní sňatek nemůže mít ten, kdo nechce žít s partnerem po celý život , kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva a nechtěl je vychovávat v katolické víře, nebo kdo už je vázán platným sňatkem. Pokud je někdo rozveden po civilním sňatku, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda podle církevního práva může či nemůže mít svatbu v kostele.

Pokud snoubenci dosud nepřijali svátost smíření a Eucharistii, může se toto doplnit při přípravě na manželství.

Organizační informace

Prosíme, svůj úmysl uzavřít církevní sňatek přijďte oznámit asi tři měsíce dopředu, aby bylo možné udělat potřebnou přípravu a zařídit vše nezbytné. Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality jak pro občanskou (státní) matriku, tak pro matriku církevní. K tomu je třeba navštívit jak faru a sepsat tam snubní protokol, tak matriku. Svobodní potřebují občanské průkazy, rodné listy a pokřtění křestní listy (u katolíka výpis z křestní matriky, který není starší než tři měsíce, počítáno od data svatby), pokud byli pokřtěni v jiné farnosti. V případě cizího státního příslušníka bude muset být přítomen tlumočník. Svatební obřady se konají většinou v sobotu při mši svaté nebo při samostatném obřadu.

Civilní sňatek katolíka

Katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele. Pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví. Do té doby zůstává členem církve, ale nemůže chodit ke svatému přijímání a být kmotrem. O své situaci se může poradit s knězem.